Your browser does not support JavaScript!
國立東華大學中國語文學系
博士班課程規劃
 
 
中國語文博士班應修畢業學分數:(103學年度及以後入學)
    畢業學分:28
    必修學分:8
    選修學分:20
                                                                                                                         

民間文學博士班應修畢業學分數:(103學年度及以後入學)

    畢業學分:28
    必修學分:8
    選修學分:20
 

 

  ※詳情請參閱課規查詢系統